Karina Grijzen - den Oudsten MSc.
(for English scroll down)

Toen ik 16 jaar was las ik voor het eerst het werk van C.G. Jung. Ik was meteen gefascineerd door zijn denkwijze over heling, groei en spiritualiteit. 
Carl Jung combineerde inzichten uit oosterse en andere niet-westerse culturen met de nieuwste inzichten over psycho-analyse. Zo ontstond een complete therapeutische werkwijze waarin gewerkt wordt met bewuste en onbewuste processen gericht op zelf-realisatie en het komen tot je ‘ware zelf’. Prachtig!

Jungiaans psychotherapeut
In therapie leer je naar binnen kijken. Je ontmoet je schaduw, je ontmoet oude pijn. Je leert jezelf tot in het diepste van je ziel kennen. Je leert te leven naar wie je werkelijk van binnen bent. Dit is bewustwording.

Voor een psychoanalytisch therapeut is het belangrijk zelf het pad van bewustwording en heling te bewandelen. Ik ging ontwikkelings- en onderwijspsychologie studeren en later in Jungiaanse leeranalyse. Ik leerde dromen analyseren, over creatieve therapie, over actieve imaginatie en het belangrijkste: te kijken naar ziekte als een weg van heelwording.

In mijn eigen analyse ervaarde ik de kracht van het werken met het onderbewuste. Oude pijn en trauma kwamen naar boven en werden bewust. Ik leerde het verband te leggen tussen mijn levenservaringen en de problemen die ik ervoer. Een prachtige weg van heling die me diepe inzichten heeft gegeven en letterlijk mijn leven heeft veranderd.

Werken met energie
Het kunnen werken met energie zit in mijn bloed. Ik erfde helende en helderziende gaven van mijn beide oma’s. Van Dona Marquesa uit Peru ontving ik de initiaties van de Hatun Karpay, het pad van de medicijnvrouw. Hiermee kan ik op Inca-sjamanistische wijze met energie werken op de diepe psychologische lagen en zo blokkades wegnemen.

Meester Yuangtong Liu en Grootmeester Feng leerden me via energetische overdracht de Qigong – oefeningen te verdiepen en te werken met groeps-healing.
Wekelijks geef ik les in Zhineng Qigong in mijn eigen school : Qigong school Ardite Den Haag. Vanaf 2002 oefen ik Qigong en andere oosterse stijlen, vanaf 2006 geef ik les in Qigong.
Een overzicht van mijn gevolgde training en opleiding staat op LinkedIn.

Karina Grijzen – den Oudsten MSc.

When I was 16 years old I started reading the work of C.G. Jung for the first time. I was immediately fascinated by his way of thinking about healing, growth and spirituality.
Carl Jung combined insights from Eastern and other non-Western cultures with the latest insights on psycho-analysis. In this way a complete therapeutic way of working was created in which conscious and unconscious processes focused on self-realization and finding your ‘true self’. Wonderful!

Jungian psychotherapist
In therapy you learn to look inside. You meet your shadow, you meet old pain. You get to know yourself to the depths of your soul. You learn to live according to who you really are inside. This is awareness.

For a psychoanalytic therapist it is important to walk the path of awareness and healing yourself. I went to study developmental and educational psychology and later went into Jungian learning analysis. I learned to analyze dreams, about creative therapy, about active imagination and most important: to look at illness as a path of healing.

In my own analysis I experienced the power of working with the subconscious. Old pain and trauma came to the surface and became conscious. I learned to make the connection between my life experiences and the problems I experienced. A beautiful path of healing that gave me deep insights and literally changed my life.

Working with energy
Being able to work with energy is in my blood. I inherited healing and clairvoyant gifts from both my grandmothers. From Dona Marquesa from Peru I received the initiations of the Hatun Karpay, the path of the medicine woman. This allows me to work with energy in an Inca shamanic way on the deep psychological layers and remove blockages.

Master Yuangtong Liu and Grandmaster Feng taught me through energetic transfer to deepen the exercises and to work with group energy healing.
Weekly I teach Zhineng Qigong in my own school: Qigong school Ardite Den Haag. From 2002 I practice Qigong and other martial / meditative styles, since 2006 I teach Qigong.
An overview of my training and education can be found at LinkedIn.

Populair